Hulumtimi tregoi se ka rritje të vazhdueshme të numrit të e-shitoreve, prej 81 në shkurt të vitit 2012, 131 në maj të vitit 2012, deri në 160 shtator të vitit 2012. Në shtator të vitit 2012, 59% e e-shitoreve aktive kanë publikuar politika për privatësi, që paraqet zvogëlim prej 3% në krahasim me gjendjen në maj të vitit 2012.

Grafiku

Grafiku2

* Informatat për e-shitoret ekzistuese janë marrë nga listat me e-shitore që gjenden në ueb-faqet e Tutunska Bankës, Uni Bankës dhe Halkbankës, si dhe nga lista me e-shitore që gjendet në ueb-faqen www.cpay.com.mk.

Ndaje: