Бесплатен роаминг на Западен Балкан од 1 јули 2021!

РОАМИНГ ТРОШОЦИ: НУЛА помеѓу Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија, и Босна и Херцеговина.

РЕГИОНАЛЕН РОАМИНГ ДОГОВОР: Потпишан во април, 2019. Целосното укинување на роаминг значи дека регионот ќе биде дигитално интегриран во Европа.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕГИОНАЛЕН ПАЗАР: Западен Балкан без роаминг и намалувањето на цените за роаминг во ЕУ е во согласност со целите на Декларацијата за заеднички пазар.

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ: Намалување на роаминг цените помеѓу земјите од Западен Балкан и ЕУ. Потребна е целосна посветеност од сите засегнати страни (телекомуникациски оператори, техничка поддршка, политичка волја).

 

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски .

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

_____________________________________________________________________________________

Оваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.