Опсерваторија на Дигитална агенда 2021, Кумулативен извештај за напредокот на Дигиталната агенда во Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија

Дигитализацијата во сите сфери и за сите општествени групи (без исклучок) е ефикасен механизам за подобрување на благосостојбата на граѓаните. Тоа значи подобрување на дигиталната работа и поголема ефикасност на институциите, организациите и другите општествени субјекти. Дигиталната агенда (ДА) го опфаќа развојот на информатичкото општество во најширока смисла. Со цел да се актуелизираат прашањата за ДА во земјите од Западен Балкан, во моментов се спроведува проектот Зголемување на граѓанското учество во ДА – ИЦЕДА со финансиска поддршка на Европската Унија (ЕУ).

Иако темата на ДА како иницијатива опфаќа повеќе аспекти, активностите и истражувањата на проектот ИЦЕДА главно се фокусиранат на спроведувањето на е-владеење, подигање на јавната свест, дигитална писменост и граѓанско учество. Во оваа рамка, во периодот помеѓу март – мај 2021 година, беше спроведено истражување во согласност со основната студија (спроведена во периодот мај – јуни 2020 година) во секоја од целните земји од Западен Балкан, имено Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Целта на истражувањето е да се измери напредокот во однос на почетната состојба на областите поврзани со ДА. Анализата резултираше со извештај кој се занимава со теми поврзани со поглавјата од законодавството на ЕУ, релевантни за ДА, т.е. Поглавје 10, со наслов – „Информатичко општество и медиуми“.

Поточно, овој документ претставува кумулативен извештај за напредокот на ДА во секоја од целните земји од Западен Балкан кој дава компаративен преглед на моменталната состојба на ова поле. Подетални информации за секоја земја може да се најдат во поединечните извештаи за земјите, чии линкови се дадени во делот „Патоказ“ на овој документ.

Оваа публикација е изготвена со финансиска помош на Европската Унија. Содржините во оваа публикација се единствена одговорност на партнерите на проектот ИЦЕДА и на ниеден начин не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

#ИЦЕДА2021

#ИЦЕДА2021 Ова се работите на кои работеше тимот на ICEDA, а ќе продолжи да ги прави и во наредниот период: Силна регионална мрежа на омоќени ГОи кои застапуваат за нови е-услуги и подобрување на постоечките Зголемени капацитети на ГОи и медиуми за справување со предизвиците поврзани со Дигиталната агенда. Локални центри за поддршка на е-влада […]

Визуелизација – Пристап до интернет – зошто е важен?

Директивата на ЕУ за пристап до интернет: веб-страниците и апликациите на јавниот сектор мора да исполнуваат конкретни критериуми за техничка пристапност. „Пристапноста до интернет не значи само технички стандарди, веб-архитектура и дизајн. Тоа е прашање на политичка волја и морална обврска“. (Конвенција за правата на лица со попреченост на ОН, Член 9 од Конвенцијата) Дигитална […]

Визуелизација – Отворени податоци и отвореност на владата

За отворена влада се смета владата чии јавни процеси се потранспарентни информации од јавен карактер се достапни на интернет граѓани и граѓански организации се поттикнуваат да учествуваат преку онлајн платформи за граѓанско учество. Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик. Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество […]