Опсерваторија на Дигитална агенда 2021, Кумулативен извештај за напредокот на Дигиталната агенда во Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија

Дигитализацијата во сите сфери и за сите општествени групи (без исклучок) е ефикасен механизам за подобрување на благосостојбата на граѓаните. Тоа значи подобрување на дигиталната работа и поголема ефикасност на институциите, организациите и другите општествени субјекти. Дигиталната агенда (ДА) го опфаќа развојот на информатичкото општество во најширока смисла. Со цел да се актуелизираат прашањата за ДА во земјите од Западен Балкан, во моментов се спроведува проектот Зголемување на граѓанското учество во ДА – ИЦЕДА со финансиска поддршка на Европската Унија (ЕУ).

Иако темата на ДА како иницијатива опфаќа повеќе аспекти, активностите и истражувањата на проектот ИЦЕДА главно се фокусиранат на спроведувањето на е-владеење, подигање на јавната свест, дигитална писменост и граѓанско учество. Во оваа рамка, во периодот помеѓу март – мај 2021 година, беше спроведено истражување во согласност со основната студија (спроведена во периодот мај – јуни 2020 година) во секоја од целните земји од Западен Балкан, имено Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Целта на истражувањето е да се измери напредокот во однос на почетната состојба на областите поврзани со ДА. Анализата резултираше со извештај кој се занимава со теми поврзани со поглавјата од законодавството на ЕУ, релевантни за ДА, т.е. Поглавје 10, со наслов – „Информатичко општество и медиуми“.

Поточно, овој документ претставува кумулативен извештај за напредокот на ДА во секоја од целните земји од Западен Балкан кој дава компаративен преглед на моменталната состојба на ова поле. Подетални информации за секоја земја може да се најдат во поединечните извештаи за земјите, чии линкови се дадени во делот „Патоказ“ на овој документ.

Оваа публикација е изготвена со финансиска помош на Европската Унија. Содржините во оваа публикација се единствена одговорност на партнерите на проектот ИЦЕДА и на ниеден начин не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Опсерваторија за Дигитална Агенда, Завршно истражување за основната состојба за развој на е-влaда и дигитална писменост во целните земји од Западен Балкан 2022

Дигитализацијата во сите сфери и за сите општествени групи е ефикасен механизам за подобрување на благосостојбата на граѓаните. Потребата од дигитализација стана уште поочигледна поради пандемијата COVID-19, бидејќи укажа на итната потреба од механизми, алатки и адаптирана регулатива за подобра организација и целосно функционално општество. После Ковид-19, уште поочигледно е дека има потреба од дигитализација […]

Визуелизација: Меки вештини во онлајн просторот

Меки вештини што е важно да се користат во онлајн просторот: Комуникација Организација Фокус Да се биде флексибилен и прилагодлив Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик. Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија. Oваа визуелизација е изготвена […]

Визуелизација: Дигитална писменост

Дигиталната писменост значи дека треба да знаеме како: Критички да размислуваме Да креираме информации, да пристапуваме до нив и да ги потврдиме Да управуваме со онлајн идентитет Да ја заштитиме нашата приватност и податоците Ефективно да ја користиме технологијата Ефикасно користимо технологију Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик. Оваа […]