Politikë kombëtare për softuer të lirë

31.08.2014

Projektet

Projekti ka për qëllim të krijojë dokument për politikën kombëtare për softuer të lirë (me kod të hapur) për qeverinë qendrore dhe lokale, sipas shembullit të e-Kroacisë, me qëllim që të arrihet efikasitet më i madh në punën e organeve shtetërore si dhe për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies gjatë prokurimit të pajisjeve kompjuterike dhe softuerit.

Projektin e implementon Softuer i lirë Maqedoni me përkrahjen e Metamorphosis dhe Fondacioni Institut shoqëri e hapur, në bashkëpunim me Ministrinë për shoqëri informatike dhe administratë në RM.

Rezultatet e pritura:

  • Zbatim të procesit gjithpërfshirës për krijimin e politikës
  • Politikë kombëtare për softuer të lirë të finalizuar dhe të shpallur
  • Politikë kombëtare për softuer të lirë të miratuar nga autoritetet relevante shtetërore