Liria në internet

31.08.2014

Projektet

Aktivitetet e këtij projekti do të kenë për qëllim të rrisin kapacitetin e grupeve të synuara për onlajn aktivizëm nëpërmjet blogimit përgjithësi, me theks të veçantë për blogimin anonim si dhe për onlajn-gazetarinë, varësisht prej rrethanave grupeve të ndryshme të synuara. Kjo qasje përbëhet nga dy komponentave: njohurive dhe aftësive njërën anë dhe motivimin për ta përdorur në anën tjetër. Edhe pse aspektet teknike janë të rëndësishme sepse përdorimi i mediave të reja mundëson komunikim më të shpejtë dhe më të gjerë multilateral, aspekti moral është i rëndësishëm për suksesin e projektit.

Qëllimet e projektit:

  • Përmirësimi i kapaciteteve të aktivistëve për kombinimin strategjik të përdorimit teknologjive të reja dhe aftësive për të menduarin kritik si bazë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut internet
  • Konfirmimi i lirisë dhe të drejtave të njeriut në sferën digjitale përmes ngritjes së vetëdijes dhe resurseve për qytetarët, organizatave qytetare dhe mediat.
  • Rritja e prodhimit të onlajn përmbajtjeve relevante për të nxitur të menduarit kritik kontekst presioni ndaj zërave të kundërta.

Periudha e zbatimit: 1 shkurt 2012 – në vazhdim