Mbrojtja dhe sigurimi i fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internet

17.06.2014

Projektet

Projekti CRISP ka për qëllim të mbron të drejtat e fëmijëve në internet dhe të mundëson qasje të sigurtë në internet, mbrojtje e privatësisë së tyre dhe privatësia dhe siguria e familjeve të tyre. Rrjeti prej 12 OJQ-ve të shpërndara në lokacione të ndryshme gjeografike punojnë në ngritjen e vetëdijes dhe krijimin e kapaciteteve në shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë. Mbahen ligjerata dhe trajnime për fëmijët, prindërit, arsimtarët dhe publikun në bazë të resurseve edukative të pëpiluara posaçërisht në gjuhën maqedone dhe shqipe.

Periudha e zbatimit: tetor 2007 – nëntor 2008