Метаморфозис, Фондација за интернет и општество, спроведува истражување за навиките и ставовите на корисниците на интернет во Република Македонија.

Податоците добиени од ова истражување ќе ни помогнат за добивање на прецизна слика и претставување на ставовите и навиките на граѓаните на граѓаните при користење на интернетот како алатка.

Анкетата е достапна на 3 јазици:

Просечното време за одговарање на анкетата е 5 минути. Анкетата е анонимна, а од Вас не се бара да наведете име, презиме и останати лични податоци. Резултатите ќе бидат објавени во форма на сумарен извештај на веб-страната www.nemrazi.mk.

Краен рок за пополнување на анкетата е 19 јануари, 2015 година.

Ви благодариме за одвоеното време.

Сподели: