Мени

Презентација на „Електронски информации за библиотеки“ на Тетовскиот Универзитет

На 11 јануари 2007 година во амфитеатарот на Тетовскиот Универзитет се одржа презентација за Електронски информации за библиотеки (eIFL). Презентацијата ја водеше Јорданка Петрушевска од Фондацијата Метаморфозис.

Присутните се запознаа со можностите и придобивките од пребарувањето низ базите на научни трудови EBSCO, начинот на добивање на пристап до овие бази, како и станување член на македонскиот национален конзорциум МЕБ (Македонски Електронски Библиотеки).

Пристапот до базите на EBSCO е овозможен за сите градски, национални, универзитетски библиотеки, институции кои се занимаваат со истражувачка работа како и НВОи кои нудат јавно достапни содржини. Од оваа 2007 година, освен пристап до базите на EBSCO, овозможен е пристап и до базите на Cambridge University Press (CUP), Oxford University Press (OUP) и SAGE.