Петта оценка на усогласеноста на постојните јавни дигитални услуги и алатки со Законот за заштита на личните податоци – септември 2023

Оваа публикација содржи оценки за степенот на усогласеност на електронските јавни услуги со Законот за заштита на лични податоци. Оценувањето се спроведе во септември 2023 година според Методологија за проценка на усогласеноста на дигиталните јавни услуги со Законот за заштита на личните податоци.

Оваа оценка претставува надоврзување на четирите претходни оценувањат спроведени во март 2022, август 2022 , јануари 2023 година и мај 2023.

Деталите околу добиените оценки на секоја услуга можат да се најдат овде: АНЕКС 1 – Преглед на усогласеноста на постоечките дигитални услуги и алатки со Законот за заштита на лични податоци во септември 2023 година