Поимник на термини поврзани со Дигиталната агенда

Во текот на изминатите три години, членките на ИЦЕДА мрежата собираа и разјаснуваа поими поврзани со Дигиталната агенда кои се од значење за граѓаните, со цел да демистифицираат одредени концепти и да ја донесат дигиталната трансформација поблиску до сите чинители. Овој поимник содржи 39 термини поврзани со Дигиталната агенда.

Овој документ е достапен на македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Овој документ е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

______________________________________________________________________________

Oвој документ е изготвен со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од овој документ е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.