(ДИГИЛОК) Дигитална трансформација на локално ниво – Вклучена заедница за отпорност на корупција

04.12.2023

Проекти

Сузбивањето на корупцијата е суштинско за зголемување на довербата во институциите, заштитување на демократијата, промовирање правичност и добро управување. Граѓаните ja препознаваат корупцијата како најголем проблем, а коруптивниот притисок и виктимизацијата се значително зголемени. Искористувањето на придобивките од дигиталните технологии може значително да ја унапреди транспарентноста и намали корупцијата.

Општа цел на проектот: Активно вклучување на заедницата за поголема отпорност на корупција на локално ниво.

Специфични цели на проектот:

 • Унапредување на отвореноста на општините преку подобрена соработката помеѓу ГО и граѓаните со локалните власти.
 • Активно вклучување на граѓаните во процесите на донесување одлуки преку иновативни дигитални алатки.

Целни групи:

 • Единиците на локална самоуправа
 • Граѓани и граѓански организации

Резултати:

 • Зголемено граѓанско учество и зајакнато ГО во насока на подобрување на процесот на креирање политики и донесување одлуки.
 • Зголемена граѓанска вклученост и доверба во граѓанското општество преку информирани и активни конституенти на ГО вклучени во заеднички граѓански иницијативи.

Проектни активности:

A1. Зголемување на отвореноста на локално ниво за поголем ангажман на ГО и граѓаните

 • А1.1 Мониторирање на отвореност на локалните власти преку Индексот на отвореност
 • A1.2 Креирање на листа за само-евалуација на општините за мерење на нивната отвореност
 • A1.3 Менторска поддршка за јакнење на капацитетите на општините
 • А1.4 Подобрување на консултациите преку усвојување на годишен календар за планирани консултации и редовно објавување на извештаи по направените консултации

А2. Зголемување на учествотото на граѓаните и граѓанските организации во консултативните процеси на општините при донесување на одлуки, преку користење на иновативни дигитални алатки

 • А2.1 Надградба на дигиталната алатка мЗаедница и оспособување на локалната администрација за нејзино користење
 • А2.2. Промовирање на мЗаедница во контекст на јавни консултации на локално ниво

Период на реализација: 01.12.2023 – 30.09.2026 (34 месеци)

Буџетска рамка: 14.000.000 денари

Финансиска поддршка: Проектот „Дигитална трансформација на локално ниво – Вклучена заедница за отпорност на корупција (ДИГИЛОК)“ е поддржан од Владата на Швајцарија преку Цивика мобилитас.

Партнери:

 

 

 

 

mediumski-item-img-1.png

ACTION SEE – Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа - 2022

ACTION SEE (Одговорност, технологија и мрежа за институционална отвореност во регионот на Југоисточна Европа) е мрежа на граѓански организации кои заеднички работат на промовирање и обезбедување одговорност и транспарентност на владата во регионот

mediumski-item-img-1.png

Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA

Име на проектот: Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда– ICEDA Цел на проектот Проектот има за цел да го зголеми учеството на граѓанските организации (ГО) во обликувањето и имплементацијата на Дигиталната агенда

mediumski-item-img-1.png

Проект за граѓанско учество (CEP)

Датум на започнување на проектот: 17 август, 2016 Датум на завршување на проектот: 17 август, 2021 Буџет (за времетраење на проектот): $9,495,923 Спроведуван од: Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute– EWMI)