Мени

Проект за зајакнување на иновативен туризам (СТЕП)

Проектот е договор за грант на ИПА 2, Програма на Европската Унија  за прекугранична соработка, алокации 2014-2015. Партнери во проектот се Метаморфозис - Фондација за Интернет и општество, Центар за развој  на полошкиот плански регион и Советот на Округот Елбасан. Траење: 27 месеци.

Цели:

 • Промовирање на енергичен туристички меѓуграничен сектор кој ефикасно се прилагодува на потребите на домашните и меѓународните пазари
 • Зголемување на капацитетите на туристичките претпријатија и градење на стратешки партнерства и соработка во земјата, регионално и глобално
 • Проширување и унапредување на стратешкиот и координиран пристап до специфични нови пазари преку употреба на нови технологии
 • Забрзување на растот и стимулирање на отворањето нови работни места

Клучни елементи:

 • Подигната свест и разбирање за потребата од нов маркетинг пристап во туризмот
 • Размена на информации, соработка и развој на заеднички производи меѓу регионите
 • Експертска соработка меѓу приватните и јавните субјекти за развивање на политики што ги исполнуваат меѓународните стандарди за развој на туризмот
 • Градење на стратегија преку широки консултации и координација
 • Вмрежување и интернационализација на вредносните синџири
 • Градење врски меѓу туризмот и културата
 • Тренинг и менторска поддршка за зајакнување на капацитетот на МСП за ефикасно користење на технологијата
 • Поддршка на конкретни врвни проекти кои ќе се користат како најдобри примери за мотивирање и поттикнување меѓуграничен туризам

Очекувани резултати:

 • Зголемена туристичка побарувачка во регионот преку зголемена онлајн понуда
 • Зголемен капацитет на туристичкиот бизнис за користење на технологија
 • Создадена СТЕП мрежа на информирани и овластени туристички јавни и приватни субјекти, граѓански организации, туристички кластери и стопански комори
 • Создаден кредибилен СТЕП бренд кој обезбедува доверба, квалитет и интегритет за малите и средните претпријатија во прекуграничниот регион
 • Зголемен капацитет на туристичките бизниси и индивидуалните претприемачи за интернационализација, меѓународно поврзување и партнерство
 • Создадена Интер-регионална туристичка онлајн платформа (iTOP)