Në kuadër të Projektit të USAID për Pjesëmarrjen Qytetare, Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis, shpall kërkesë për oferta për prokurimin e shërbimit të përgatitjes së leksioneve me video për të dhënat hapura.

Një përshkrim më të hollësishëm të shërbimit të kërkuar, të kushteve për aplikim si dhe të dokumentacionit të nevojshëm mund të gjeni në dokumentacionin e bashkangjitur të tenderit.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është deri më 23.02.2021, deri në orën 16:00.

Ndaje: