Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

15.02.2024

Në Fokus

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e e-Qeverisë, e veçanërisht tranzicioni i shërbimeve të e-Qeverisë në të ashtuquajturat shërbime digjitale të qeverisë në nivel qendror dhe/ose lokal është i nxitur nga procesi i transformimit digjital, gjegjësisht nga ndryshimi i organizatave dhe institucioneve, modeleve dhe proceseve të tyre të biznesit, ideve dhe metodologjive të përdorura. Ky transformim digjital është bërë i mundur nëpërmjet zhvillimit dhe përdorimit të teknologjive dhe pajisjeve të reja digjitale për krijimin, mbledhjen, përpunimin, analizën dhe përdorimin e sasive të mëdha të të dhënave, si p.sh. pajisjet digjitale celulare, Interneti i Gjërave (angl. Internet of Things – IoT), puna kompjuterike në re (angl. cloud computing) dhe, mbi të gjitha, algoritmet e inteligjencës artificiale (angl. Artificial Intelligence – AI). Qëllimi përfundimtar është digjitalizimi i plotë i shërbimeve publike me qëllim të disponueshmërisë së plotë të tyre për të gjithë, dhe që të gjithë të përfitojnë nga mjedisi më i mirë digjital që ofron shërbime dhe mjete digjitale të lehta për t’u përdorur, efikase dhe të personalizuara me standarde të larta të sigurisë dhe privatësisë.

Ndaje:

mediumski-item-img-1.png

THIRRJE TË HAPUR për shprehjen e interesit për anëtarësim të përfaqësuesve nga organizatat e interesuara të shoqërisë civile në Këshillin për Koordinimin dhe Monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2024-2026

Thirrja e hapur duhet të mundësojë paraqitjen e 8 (tetë) përfaqësuesve nga organizatat e interesuara të shoqërisë civile që i ndajnë vlerat e Partneritetit për Qeverisje të Hapur dhe angazhohen për pjesëmarrje, hapje dhe llogaridhënie më të madhe të autoriteteve dhe i zbatojnë ato parime në punën e tyre, për pjesëmarrjen e tyre në Këshillin […]

mediumski-item-img-1.png

Shpallje për punësimin e udhëheqësit/es së projekteve

Informata themelore Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, përmes programit të tij “Mediat për Demokraci”, pranon se një shoqëri e informuar është thelbësore për të garantuar llogaridhënie si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Aktivitetet që “Metamorfozis” i realizon në kuadër të këtij programi synojnë të krijojnë një mjedis në të cilin […]

mediumski-item-img-1.png

Indeksi i hapjes: Është duke u zhvilluar rrethi i tetë i matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ

Rrjeti ACTION SEE – Rrjeti për Përgjegjësi, Teknologji dhe Hapje të Institucioneve në Evropën Juglindore me mbështetjen e Fondit Kombëtar për Demokraci (NDI) përmes projektit Përdorimi i Mediave të Reja për të Promovuar Transparencën e Qeverisë (Using New Media to Promote Government Transparency), filloi rrethi i tetë e matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit […]