Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e e-Qeverisë, e veçanërisht tranzicioni i shërbimeve të e-Qeverisë në të ashtuquajturat shërbime digjitale të qeverisë në nivel qendror dhe/ose lokal është i nxitur nga procesi i transformimit digjital, gjegjësisht nga ndryshimi i organizatave dhe institucioneve, modeleve dhe proceseve të tyre të biznesit, ideve dhe metodologjive të përdorura. Ky transformim digjital është bërë i mundur nëpërmjet zhvillimit dhe përdorimit të teknologjive dhe pajisjeve të reja digjitale për krijimin, mbledhjen, përpunimin, analizën dhe përdorimin e sasive të mëdha të të dhënave, si p.sh. pajisjet digjitale celulare, Interneti i Gjërave (angl. Internet of Things – IoT), puna kompjuterike në re (angl. cloud computing) dhe, mbi të gjitha, algoritmet e inteligjencës artificiale (angl. Artificial Intelligence – AI). Qëllimi përfundimtar është digjitalizimi i plotë i shërbimeve publike me qëllim të disponueshmërisë së plotë të tyre për të gjithë, dhe që të gjithë të përfitojnë nga mjedisi më i mirë digjital që ofron shërbime dhe mjete digjitale të lehta për t’u përdorur, efikase dhe të personalizuara me standarde të larta të sigurisë dhe privatësisë.

Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja në proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2023

Në vitin 2023, krijimi dhe përhapja e dezinformatave janë identifikuar jo vetëm si problem mediatik, por edhe si problem sigurie, i cili e prish funksionimin e institucioneve demokratike dhe sferën mediatike, duke shkaktuar rreziqe të mëdha për të gjithë shoqërinë, duke kërcënuar të drejtat themelore të njeriut – nga siguria personale dhe shëndeti deri te […]

Vlerësimi i qeverisjes së mirë së pushtetit ekzekutiv në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të Hapjes

Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci, Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Llogaridhënie, Teknologji dhe Rrjet i Institucioneve të Hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të qeverisjes së mirë të pushtetit ekzekutiv të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor […]

Vlerësimi i qeverisjes së mirë së pushtetit legjislativ në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të Hapjes 2023

Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci, Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Llogaridhënie, Teknologji dhe Rrjet i Institucioneve të Hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të qeverisjes së mirë të pushtetit legjislative të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor […]