Мени

Конкурс за изработка на слободен софтвер за Речник на компјутерски термини

Недостатокот на стандардизирана македонска информатичка терминологија e пречка во комуникациите при напорите за изградба на информатичко општество. За нејзино надминување Фондацијата Метаморфозис објавува тендер за најдобар понудувач за создавање веб-апликација за речник преку која сите заинтересирани страни ќе може да го применат стручното искуство за унифицирање  на терминологијата и ширење на собраните знаењата.

Поврзани натписи