Мени

Барање за прибирање на понуди (RFP)

Проектот за децентрализација на УСАИД ги повикува сите квалификувани фирми кои се регистрани и легално работат во Македонија да поднесат понуди за обезбедување на хардвер, софтвер и услуги наменети за ограничен број македонски единици на локалната самоуправа.

Заинтересираните страни можат да побараат копија од барањето почнувајќи од денот на објавување на овој оглас на веб страницата на адреса http://www.dai.com.mk/it/. Сите понуди треба да бидат доставени не подоцна од 1 март 2006, до 14:00 часот на адреса

Проект за децентрализација на УСАИД, 27 март бр. 9, Скопје 1000.
Телефон: 02 3113188.

Развојни Алтернативи, Инк. го спроведува Проектот за успешна децентрализација кој е финансиран од Американската агенција за меѓународен развој (USAID), а во договор со Владата на Република Македонија.

Поврзани натписи