Në drejtim të ndërtimit të një hapësire digjitale më të sigurt dhe më gjithëpërfshirëse, me ftesë të Këshilli Rinor Kombëtar të Maqedonisë, Fondacioni Metamorfozis zhvilloi një punëtori që synonte fuqizimin e vajzave të reja dhe grave kundër ngacmimeve në internet dhe bulizmit kibernetik. Punëtoria u mbajt në ambientet e Zyrës për Bashkëpunim Rajonal Rinor (RICO) më 28.03.2024 me pjesëmarrës të gatshëm për të eksploruar kompleksitetin e ngacmimit online dhe strategjitë efektive për parandalimin dhe reagimin ndaj tij.

Gjatë punëtorisë, të pranishmit u përfshinë në ushtrime interaktive, duke ndarë përvojat personale dhe duke përgatitur së bashku zgjidhje për të luftuar dhunën në internet. Nga identifikimi i llojeve të ndryshme të bulizimit kibernetik deri te diskutimi i motivimit për një sjellje të tillë, pjesëmarrësit fituan njohuri të vlefshme për dinamikën e ngacmimit në internet dhe rëndësinë e edukimit digjital dhe qytetarisë së përgjegjshme.

Në fakt, punëtoria e theksoi ndikimin joproporcional të bullizmit kibernetik tek gratë dhe komunitetet e margjinalizuara, duke hedhur dritë mbi lidhjen midis dhunës me bazë gjinore dhe abuzimit në internet. Duke inkurajuar dialogun e hapur dhe duke ofruar udhëzime praktike për përdorimin e mekanizmave parandalues dhe mbështetës, punëtoria i inkurajoi pjesëmarrësit të ndërmarrin hapa proaktivë për të mbrojtur “veten e tyre digjitale” dhe të avokojnë për një mjedis më të sigurt në internet për të gjithë.

Ndërsa peizazhi digjital vazhdon të zhvillohet, iniciativat si kjo luajnë një rol kyç në pajisjen e të rinjve me njohuri dhe aftësi për të lundruar me përgjegjësi dhe etikë në kompleksitetin e botës digjitale. Nëpërmjet përpjekjeve të përbashkëta dhe përfshirjes së komunitetit, Fondacioni Metamorfozis mbetet i palëkundur në misionin e tij për të krijuar një shoqëri digjitale më gjithëpërfshirëse dhe më rezistente.

Ndaje: