Мени

Hulumtim: Sistemi i meritokracisë dhe digjitalizimi i shërbimeve – formulë për administratë optimale dhe cilësore

Njëra ndër sfidat më të mëdha për çdo shoqëri demokratike moderne, e te ne edhe njëri nga kushtet për procesin e euro-integrimit – administratë publike cilësore dhe optimale sipas numrit, e orientuar drejt qytetarëve – zgjidhet në mënyra të ndryshme në vende të ndryshme. Megjithatë, ekzistojnë standarde dhe rrugë të definuara ndërkombëtare të cilat duhet t’i ndjekin qeveritë që duan të bëjnë reforma në këtë fushë. Edhe pse është përpjekur të ...

Повеќе

Antikorrupsioni dhe kompromiset – një mision i pamundur

Ndërtimi i një sistemi të plotë për integritet në nivel qendror dhe lokal; shtrëngimi i politikës së kundërvajtjes në ligjin themelor për anti-korrupsion dhe plotësimi i ligjit ekzistues për mbrojtjen e bilbilfryrësve (denoncuesve) janë vetëm një pjesë e rekomandimeve që dolën si konkluzione në hulumtimin që e realizoi Fondacioni Metamorfozis në temën Anti-korrupsioni dhe lufta kundër krimit të organizuar. Kjo fushë ndoshta ëshhtë kyçe për sundimin e ligjit në ...

Повеќе

Hulumtim: Reforma e gjyqësisë është e pamundur pa vullnet politik

Vullneti politik për reforma në gjyqësi dhe këmbëngulja e qëndrueshme për zbatimin e reformave ligjore, me çka do të demonstrohet se elita politike qëndron fuqishëm pas parimit të ndarjes së pushtetit në vend.

Повеќе

Promovohet publikimi “Qeverisja e mirë – përvojat dhe sfidat”

Më 23 shtator, gjatë konferencës përfundimtare të projektit “Rrjeti aksional për qeverisje të mirë, u promovua publikimi me titull “Qeverisja e mirë – përvojat dhe sfidat”. Në këtë publikim trajtohet lidhshmëria e qeverisjes së mirë me TIK-un dhe mediet e reja, hulumtimi dhe krijimi i politikave dhe BE-ja. Poashtu, në kuadër të këtij botimi janë përcjellë edhe përvojat dhe sfidat, gjegjësisht leksionet e mësuara dhe rekomandimet nga të gjitha 16...

Повеќе

Promovohet doracaku pedagogjik për punë me të rinj “Liria e të shprehurit dhe privatësia në erën digjitale”

Më 11.12.2014 në Shkup, Instituti për të drejtat e njeriut dhe paqe nga Kaeni dhe Fondacioni Metamorfozis e promovuan doracakun pedagogjik për punë me të rinj “Liria e të shprehurit dhe privatësia në erën digjitale”, që është përpiluar si rezultat i punës së përbashkët në këtë fushë në kuadër të programit për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet Maqedonisë dhe rajonit të Normandisë së Ulët. Promovimi i doracakut u bë në kuadër të Konferencës së ...

Повеќе

Liria e shprehjes nuk është liri e shprehjes së urrejtjes – udhëzues i ri nxënësit e shkollave të mesme

“Liria e shprehjes nuk është liri e shprehjes së urrejtjes”, është broshurë për nxënësit e shkollave të mesme, e cila si broshurë e nëntë për TIK i fondacionit Metamorfozis ka për qëllim ta prezantojë dhe ta përcaktojë gjuhën e urrejtjes, si dhe t’i potencojë mekanizmat për denoncimin dhe sanksionimin e saj. Ky udhëzues do të promovohet në Konferencën e ardhshme nacionale për promovimin e аktiviteteve kundër gjuhës së urrejtjes, ku koordinatori i...

Повеќе

Publikohet doracaku i parë në Maqedoni për “e-Bonton”

Doracaku i sapobotuar "e-Bonton" përmban njëqind rregulla për sjellje të mirë në internet, të cilat janë mbledhur me pjesëmarrje të drejtpërdrejtë të qytetarëve. Doracaku është publikuar nga Fondacioni "e-Maqedoni" i Telekomit të Maqedonisë, në kuadër të projektit "e-Bonton", i cili është përkrahur edhe nga Fondacioni Metamorfozis, Forumi arsimor rino dhe Shkolla e lartë për gazetari dhe marrëdhënie me publikun.

Повеќе

Maqedoni: Rritet numri i e-shitoreve dhe përqindja e pranisë së politikave për privatësi

Ekipi i fondacionit Metamorfozis vazhdon ta ndjekë praninë e politikave për privatësi te e-shitoret, kështu që, monitorimi i realizuar gjatë muajit mars të vitit 2013, tregon se ka rritje të e-shitoreve dhe rritje të përqindjes së politikave për privatësi në këtë sektor.

Повеќе

5 botime të reja të fondacionit Metamorfozis për mbrojtjen e privatësisë

Si vazhdim i iniciativës dhe përpjekjeve për mbrojtjen e privatësisë, këtë vit fondacioni Metamorfozis shtypi 5 botime të reja që ndërlidhen me këtë problematikë.
Në erën e mediumeve sociale privatësia fiton dimension të ri. Prandaj botimet e reja janë të fokusuara prezantimin e sfidave që kanë të bëjnë me privatësinë gjatë shfrytëzimit të Facebook-ut, Twitter-it, Youtub-it, LinkedIn-it, e-mail-it dhe këshilla për tejkalimin e tyre.

Повеќе

Maqedoni: Rritet numri i e-shitoreve, por një numër gjithnjë e më i vogël i tyre kanë politika për privatësi

Monitoringu i pranisë së politikave për privatësi te e-shitoret, që u realizua në muajin shtator 2012 nga ekipi i fondacionit Metamorfozis, tregon rritje të numrit të e-shitoreve, por nga ana tjetër ka zvogëlim të përqindjes së politikave për privatësi në këtë sektor.

Повеќе