Gjatë prezantimit, pjesëmarrësit kishin mundësi të dëgjojnë se çështë politika për privatësi, çka mundëson ajo, cilat janë karakteristikat e saja, dhe si ta krijojnë atë duke i ndjekur hapat kryesorë. Gjatë prezantimit, u prezantua udhëzuesi „Si deri te politika për privatësi“ si një resurs i rëndësishëm që përmban këshilla dhe udhëzime praktike për procesin e krijimit të një politike për privatësi.

Ky trajnim, në kuadër të të cilit u mbajt prezantimi, është pjesë e serisë së trajnimeve t; cilat i mban Еkskuiziti në bashkëpunim me Аmbasadën e Mbretërisë së Norvegjisë, me qëllim të nxitjes së vetëpunësimit dhe zhvillimit të frymës ndërmarrëse te të rinjtë.

Ndaje: