Më 12 shkurt të vitit 2024, në Shkup, u mbajt trajnimi i parë për ndikimin e teknologjive të reja në ushtrimin e të drejtave digjitale për përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile, veçanërisht për ata që punojnë me grupet e margjinalizuara.

Qëllimi i trajnimit është t’u mundësojë përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile të avancojnë njohuritë e tyre për ndikimin e teknologjive të reja mbi të drejtat e njeriut në internet dhe të forcojnë kompetencat e tyre në ndarjen e shqetësimeve të tyre me vendimmarrësit, si dhe të edukojnë grupet e tyre të synuara për rreziqet e mundshme për të drejtat e tyre të njeriut në internet që vijnë nga teknologjitë e reja.

Në periudhën e ardhshme, gjegjësisht më 23 shkurt dhe 6 mars të vitit 2024, do të organizohen edhe dy trajnime të tjera, në të cilat përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile, veçanërisht atyre që punojnë me grupet e margjinalizuara, do t’u jepet mundësia të përmirësojnë kapacitetet e tyre për të ofruar mbështetje më adekuate për grupet e synuara me të cilat punojnë.

Ju kujtojmë se Fondacioni Metamorfozis po krijon një koalicion për inteligjencë të përgjegjshme artificiale. Ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile, veçanërisht atyre që punojnë me grupe të margjinalizuara, është vetëm një hap drejt ndërtimit të një koalicioni të palëve të interesuara që kujdesen për përdorimin e përgjegjshëm të inteligjencës artificiale.

Aktivitetet janë pjesë e projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Epokën e Inteligjencës Artificiale” që zbatohet nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis, me mbështetje financiare nga Shoqata Amerikane e Avokatëve – Iniciativa për Sundimin e Ligjit (ABA ROLI – American Bar Association – Rule of Law Initiative).

Ndaje: