Përgjegjësia digjitale: përdorimi i teknologjisë në një mënyrë për të lundruar në mënyrë të përshtatshme nëpër sfidat etike të lidhura me situata të tilla si privatësia, neutraliteti, ndarja digjitale, transparenca, etj.

Qytetaria si në botën “reale” ashtu edhe në atë digjitale përfshin normat dhe përgjegjësitë.

Të drejtat dhe mundësitë për të punuar dhe jetuar në hapësira digjitale dhe të ndërlidhura kërkojnë një mjedis etik, ligjor dhe të sigurt.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: