Direktiva e BE për qasshmëri në internet: faqet e internetit dhe aplikacionet e sektorit publik duhet të plotësojnë kritere specifike teknike për qasje.

“Qasja në ueb nuk ka të bëjë vetëm me standardet teknike, arkitekturën e uebit dhe dizajnin. Është çështje e vullnetit politik dhe detyrimit moral.” (UNCRPD, Neni 9 i Konventës)

Qasshmëria digjitale: përqendrohet në qasjen në burime, shërbime dhe produkte digjitale teknologjike.

Qasshmëria në internet: lejon të gjithë (përfshirë personat me aftësi të kufizuara) të perceptojnë, kuptojnë, lundrojnë dhe bashkëveprojnë me internetin

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: