Rekomandime për përmirësimin e gjendjes – Shkalla e hapjes Kuvendeve në rajon dhe në Maqedoninë e Veriut

Fondacioni për internet dhe shoqëri Metamorfozis, në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OJQ-ve të “ACTION SEE”, e përgatiti studimin më të ri të politikave publike, ku e analizojmë nivelin e transparencës, shkallën e hapjes dhe të llogaridhënies së kuvendeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Shkalla e hapjes së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut është përmirësuar shumë pak në krahasim me vitin 2018, gjegjësisht i përmbush 66% të treguesve të hapjes, që është për 5% më shumë se në vitin 2018. Trendi i përmirësimit të lehtë të shkallës së hapjes është vërejtur edhe në nivel rajonal, pasi në vitin e fundit parlamentet e përmirësuan përmbushjen e treguesve të hapjes për 4%. Tani mesatarja rajonale e shkallës së hapjes është 66%, kështu që Parlamenti i Republikës së Maqedonisë Veriore me shkallë të hapjes prej 66% bën pjesë tek mesatarja rajonale. Rritja e vogël e shkallës së hapjes tregon se Kuvendi ka zbatuar një pjesë të parëndësishme ose minimale të rekomandimeve të këtij hulumtimi që janë dhënë gjatë dy viteve të fundit. Në fakt mund të thuhet se miratimi i Kodit etik për sjelljen e deputetëve në vitin 2018 është pothuajse i vetmi tregues i transparencës aktive që e ka zhvendosur hapjen aktive të Kuvendit në tre vitet e fundit. Megjithatë, edhe përkundër përparimit të dobët, Kuvendi është në vendin e dytë për nga shkalla e hapjes së institucioneve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, menjëherë pas qeverisë, e cila përmbush 78% të treguesve për shkallën e hapjes. Duket se edhe përkundër disa iniciativave të Kuvendit për t’u angazhuar për përmirësimin e transparencës, funksionalitetit dhe besueshmërisë së institucionit, konteksti i vazhdueshëm shoqëror dhe krizat politike ndikojnë në këto procese, siç janë për shembull ndryshimet në Rregulloren e punës, pasi që për ndryshimin e saj tashmë një kohë të gjatë nuk mund të arrihet kompromis ndërmjet partive parlamentare.

Gjithë dokumentin mund ta lexoni në këtë link.

Strategjia për Transparencë e Qeverisë së RMV-së, me Plan Veprimi për periudhën 2023-2026

Qeveria ka shqyrtuar dhe miratuar Strategjinë për Transparencë të Qeverisë së RMV-së, me Plan Veprimi për periudhën 2023-2026, të propozuar nga Kabineti i Zëvendëskryeministres për Politika të Qeverisjes së Mirë, Sllavica Gërkovska. Fushat prioritare, sipas Strategjisë, janë: avancimi i transparencës aktive, avancimi i qasjes në informata me karakter publik, avancimi i transparencës fiskale të Qeverisë […]

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e […]

Vëllimi “Manipulimi i diskursit publik: dezinformimi dhe propaganda”

Vëllimi “Manipulimi i diskursit publik: dezinformimi dhe propaganda” është një përmbledhje e rëndësishme për këdo që dëshiron të kuptojë fushën komplekse të dezinformimit, e cila po përhapet me shpejtësi të madhe vitet e fundit. Një sërë tekstesh, artikujsh botohen në një vend, kontrollime faktesh, analiza dhe rishikime, të cilat i referohen vitit 2023. Ky botim […]