Strategjia për Transparencë e Qeverisë së RMV-së, me Plan Veprimi për periudhën 2023-2026

Qeveria ka shqyrtuar dhe miratuar Strategjinë për Transparencë të Qeverisë së RMV-së, me Plan Veprimi për periudhën 2023-2026, të propozuar nga Kabineti i Zëvendëskryeministres për Politika të Qeverisjes së Mirë, Sllavica Gërkovska.

Fushat prioritare, sipas Strategjisë, janë: avancimi i transparencës aktive, avancimi i qasjes në informata me karakter publik, avancimi i transparencës fiskale të Qeverisë dhe organeve të tjera të pushtetit ekzekutiv, avancimi i aftësive digjitale të institucioneve për të lehtësuar dhe automatizuar procesin e hapjes së të dhënave, si dhe forcimi i mekanizmave të llogaridhënies për hartimin e politikave.
Masat janë shtjelluar më hollësisht në Planin e Veprimit për periudhën 2023-2026, ku janë konkretizuar me aktivitete, afatin kohor të zbatimit, vlerësimin e burimeve të nevojshme financiare për realizimin e aktiviteteve, bartësit e aktiviteteve, si dhe instituciotnet e përfshira në zbatimin e aktivitetit.

Strategjia është rezultat i punës së grupit të përbërë nga përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, përfaqësues të mediave, të botës akademike dhe të institucioneve, që është pjesë e mbështetjes që Fondacioni Metamorfozis e ofron në kuadër të bashkëpunimit me Kabinetin e Zëvendëskryeministres Gërkovska dhe përmes projektit “Transparenca dhe llogaridhënia e institucioneve shtetërore në RMV”, i cili zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis me mbështetjen financiare të Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni.

————————————————————————————————————————————-

Aktivitetet janë pjesë e projektit “Transparenca dhe Llogaridhënia e Institucioneve Shtetërore në RMV“, i cili zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis me mbështetje financiare nga Fondacioni Shoqëri e Hapur-Maqedoni.

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e […]

Vëllimi “Manipulimi i diskursit publik: dezinformimi dhe propaganda”

Vëllimi “Manipulimi i diskursit publik: dezinformimi dhe propaganda” është një përmbledhje e rëndësishme për këdo që dëshiron të kuptojë fushën komplekse të dezinformimit, e cila po përhapet me shpejtësi të madhe vitet e fundit. Një sërë tekstesh, artikujsh botohen në një vend, kontrollime faktesh, analiza dhe rishikime, të cilat i referohen vitit 2023. Ky botim […]

Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja në proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2023

Në vitin 2023, krijimi dhe përhapja e dezinformatave janë identifikuar jo vetëm si problem mediatik, por edhe si problem sigurie, i cili e prish funksionimin e institucioneve demokratike dhe sferën mediatike, duke shkaktuar rreziqe të mëdha për të gjithë shoqërinë, duke kërcënuar të drejtat themelore të njeriut – nga siguria personale dhe shëndeti deri te […]