Грантови за реализација на шестмесечни проекти им беа доделени на 10 граѓански организации од шест земји: Македонија, Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, кои ќе се занимаваат со итни локални и национални прашања во наредниот период, со цел унапредување на доброто владеење и владеењето на правото.

Овие грантови се посветени на локалните организации на граѓанското општество и се доделени во рамките на ACTION SEE – Мрежа за отчетност, технологија и институционална отвореност во ЈИЕ, кој го спроведува Фондацијата Метаморфозис од Македонија, Вестминстер Фондацијата за демократија од Велика Британија, CRTA Центар за истражување, транспарентност и отчетност од Србија, Здружение на граѓани Зошто да не? од Босна и Херцеговина, Центар за демократска транзиција од Црна Гора, Отворени податоци Косово – ODK и Levizja Mjaft! од Албанија, со финансиска поддршка на Европската унија.

Ова се 10-те организации кои се добитници на грантови од вториот циклус на грантисти на ACTION SEE:

Косово

1. Организацијата “Младинска асоцијација за човекови права” – ќе бидат насочени кон јакнење и поддршка на локалните медиуми преку формирање на оперативни механизми со директно влијание врз транспарентноста и одговорноста на локалните институции во општините Липљан и Шќипе. Овој проект ќе обезбеди мониторинг од страна на локалните медиуми за транспарентноста и одговорноста кон локалните институции.

Србија

2. Организацијата „Детскиот центар Зајечар”, “За медиумскиот портал ЗА” и “Т1 Телевизија” ќе го имплементираат проектот “Младите наспроти корупцијата” во периодот април-јули 2018 година. Главната цел на проектот е да се развие антикорупциска култура, зајакнување на граѓанската свест и антикорупцискиот активизам, преку подобрување на личните компетенции (знаења, вештини и вредности) на 20 средношколци кои им се потребни за нивниот поширок општествен ангажман. Студентите ќе бидат обучени да го препознаат и дефинираат коруптивното однесување во нивното опкружување, практично да учествуваат во дизајнирањето на прашалникот, да спроведат истражувања и да ги анализираат резултатите, практично да спроведат 16 работилници во 2 училишта, да изберат теми и да пишуваат сценарија за 5 антикорупциски места, учествуваат во дебати и телевизиски емисии. Антикорупциските видеа, вести, извештаи, снимки, фотографии, ќе се најдат во програмата “За медиумски портал”, “Т1 ТВ” програма, во ФБ страниците на “Детскиот центар” и “За медиуми”, во училиштата и заинтересираните граѓански организациски веб-сајтови.

3. Организација “Учитељ незналица и његови коминтенти “- го спроведува проектот „Граѓанска контрола врз вработувањето во јавниот сектор” – Проектот има за цел да ја информира јавноста за намалување на правата од работен однос во јавните институции и претпријатијата во Србија, како резултат на спроведувањето на забраната за вработување во јавниот сектор. Целта на проектот е онлајн база на податоци за видот на работа во 20 јавни претпријатија и установи и 10 статии за прекршување на правата на работниците. ”

Македонија

4. Организацијата ЈЕФ Македонија го спроведува проектот “Ништо друго не е важно? Случаи на корупција во вработувањето на државните службеници во локалните власти во Македонија “, кои ќе се осврнат на прашањето за неправилности во врска со вработувањето и унапредувањето на државните службеници. Потоа, спроведувањето на овој проект би (1) им помогнало на локалните власти да ја зголемат транспарентноста во однос на вработувањето и унапредувањето на државните службеници; ( 2 ) соработуваат со државните институции за зголемување на мониторингот на вработувањето и унапредувањето на државните службеници во локалните власти. Со спроведување на квалитативни и квантитативни истражувања во три статистички избрани општини проектот има за цел да придонесе кон динамична и правична работна средина во локалните власти, каде што вработувањето и унапредувањето на државните службеници се врши според заслугите “.

Босна и Херцеговина

5. Организацијата УАМПИ БУМ ( Асоцијација за алтернативна музичка продукција и издаваштво ) ќе го спроведе “Прегласај” проектот, во соработка со UNSA Geto (Здружение на независни креатори и активисти и Импулс портал, како неопходност за постигнување на нови содржини на нашата медиумска и новинарска сцена. Во нашата земја, оваа година е изборна година, а секоја изборна година тука е пренатрупана и претерана со бескорисни информации и негативни кампањи на политичките противници. Вистинските проблеми со кои гласачите всушност се соочуваат остануваат скриени под површината. Прегласај е проект кој ќе продуцира текстуални дела и видео-извештаи кои ќе зборуваат за реалните проблеми со кои се соочуваат младите луѓе и нивните животи. Содржината ќе биде креирана од студенти и активисти под раководство на искусни новинари од Босна и Херцеговина и нашиот регион.

6. Организацијата „Здружение за развој на медиуми и граѓанско (URMCD)“ и неговите медиумски партнер веб портал Perspektiva.plus имаат “Фактограф” идеја на проектот. Потребата за овој проект е резултат на недостаток на одговорност на политичките чинители и зголемено присуство на лажни информации и “лажни вести”. Редовното користење на нечесни кампањи и погрешни ветувања од страна на политичарите во земјата им помага да се здобијат со симпатиите на гласачите, но, исто така, претставува манипулативна тактика што не е честопати повикана од медиумите. Така, вестите ретко се проверуваат брзо и обично се шират дезинформации. Бидејќи не постои видео формат кој се занимава со оваа тема URMCD и Perspektiva.plus одлучи да создаде еден. Преку производство на 5 епизодни минисерии ќе се идентификуваат погрешните приказни во популарните медиуми и политиката, да се наведат финансиски и политички мотиви за нивното постоење и да се најдат клучни актери во нивното производство, овој проект има за цел да помогне за политичката одговорност да биде клучното очекување на општата јавност во изборниот процес на Босна и Херцеговина, и да се подигне очекување на општата јавност кон медиумските платформи во однос на квалитетот и сигурноста на наведените извори. Исто така, целта е да се иницијализира и да се обезбеди почетна публика за брза проверка на извори на вести и кредибилитетот на политичарите во Босна и Херцеговина.

7. „Центарот за организацијата за политика и управување“ – ќе го спроведе “Буџет во огледало“ – Главната цел на овој проект е да ја зајакне улогата на граѓанското општество и медиумите во предизборниот период преку обезбедување објективни информации за посветеноста на властите на социоекономските реформи. Оваа севкупна цел ќе се постигне преку: застапување за фискални политики во согласност со целите на социоекономските реформи, застапување за одговорноста на властите во врска со распределбата на јавните фондови и насочување на оние на кои им е потребна и опфаќање на граѓаните и заинтересирање за нив во социо-економски теми за време на предизборниот период. Конкретни активности вклучуваат: истражување за конзистентноста на буџетите со реформи (идентификување на најважните слаби точки од буџетите од 2018 година кои не се во согласност со социоекономските реформи), кампања за застапување (пишување аналитички статии во партнерство со еден од водечките онлајн портали за вести земјата – БУКА и управување со кампања за социјални медиуми) и настан за време на врвот на предизборните кампањи (да се информираат граѓаните за важноста на гледање надвор од популистичките теми во социоекономските политики на партиите што се натпреваруваат на избори).

Црна Гора

8. НВО – Њу ордер – имплементира проект со наслов “Граѓани за подобра локална заедница” кој има за цел да обезбеди повисоко ниво на вклученост на граѓаните во процесот на креирање политики на локално ниво, како и да ја зголеми доверливоста и одговорноста на службените лица за време на изборната кампања, како и во текот на целиот нивен мандат. Зголемувањето на свеста на граѓаните за важноста на нивното вклучување во функционирањето на локалната власт и процесот на донесување одлуки е една од клучните цели на овој проект, силно поврзана со зголемување на интересот на граѓаните за важни теми и проблеми на локално ниво ниво, врз основа на нивните потреби и добиени информации за функционирањето на општинската администрација. Исто така, еднакво е важно да се воспостави транспарентен и брз начин за генерирање на потребите на граѓаните преку јавна кампања, па оттука и да се зголеми нивото на одговорност на локалните власти во нивните редовни и изборни активности. Понатаму, зголемувањето на веродостојноста и одговорноста на политичките партии за нивните дејства за време на изборната кампања и по изборите и воспоставувањето директна комуникација меѓу граѓаните и функционерите, врз основа на заеднички интерес за подобрување на локалната заедница, е од клучно значење за да се постигне главната цел на овој проект. Конечно, не помалку важно е промовирање на важноста на невладините организации и локалните медиуми во креирањето политики на локално ниво. На крајот на проектот ќе имаме повеќе информирани граѓани за функционирање на локалната власт и нејзината надлежност и одговорност кон заедницата, широко образованите граѓани за начините на вклучување во креирањето политики и функционирањето на локалната власт, јавните службеници кои се свесни за важноста на нивната одговорност за нивните изјави и активности, отворено и сигурно ветување за претставници врз основа на регистрираните потреби на граѓаните и интересите на локалната заедница, засилена директна комуникација меѓу граѓаните и службениците и подигната јавна свест за важноста на вклученоста на локалните невладини организации и медиумите во функционирањето на локалната заедница.

9. Организацијата Biciklo.me спроведува “Проект” Подобар сообраќај – подобар град “, има за цел да ги анализира проблемите што произлегуваат од Подгорица како резултат на несоодветни и застарени јавни политики кои го регулираат сообраќајот. Преку онлајн, десктоп и теренски истражувања ќе покажеме како овие проблеми влијаат врз луѓето и просторот во градот и предлагаат решенија кои би можеле да ја подобрат сегашната ситуација. Јавната дебата за сегашните предизвици и идните планови за подобар и поефикасен сообраќаен систем е значаен дел од проектот, кој е предвиден како напор да им помогне на локалните институции во прилагодувањето на подобар сообраќај политика “.

Албанија

10. Организацијата Институт за социјални науки (SCI) спроведува проект кој има за цел да го прошири пристапот на граѓаните до донесување одлуки на општинско ниво во Албанија. Обемот на овој проект е да ги достигне следниве цели:

(1) Да им се помогне на пет општини да воспостават и / или да ја подобрат нивната транспарентност и механизми за интеракција со граѓаните; и

(2) Оспособување на граѓаните во петте општини со знаење и вештини кои им овозможуваат ефикасно да се ангажираат со општините и да учествуваат во одлучувањето на локално ниво.

 

 

 

 

Сподели: