Предложено беше дискусијата да се движи во следниве рамки:

1. Осврт на слободниот и неслободниот софтвер, главни карактеристики, предности на слободниот софтвер.
2. Осврт на препораки и регулатива од Европската унија што се однесува на слободен софтвер.
3. Осврт на домашна регулатива: политики и стратегии (на пр. Националната политика и стратегија за информатичко општество), закони (на пр. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер), други документи.
4. Осврт на софтвер и сервиси кои моментално ги нудат државните институции.

5. Дискусија за добри практики во смисла на:

  • долгорочно чување на јавните документи во електронски формат (на пр. долготрајност на архиви како што е таа на МРТ);
  • транспарентност и безбедност на податоците (на пр. импликации за е-избори)
  • јавни набавки: контрола над набавките (софтверот), одговорно трошење на буџетски средства, зависност од еден понудувач;
  • отворени формати и стандарди;
  • конкурентност – слободен пазар;
  • образование и ширење на знаење.

Извор: Блог „Национална политика за слободен софтвер“ 7 јуни, 2010

Сподели: