Слободни и фер избори 2011

Кампањата фокусирана околу Кодексот на однесување за слободни и фер избори 2011 се базира на научените лекции од минатите избори, повикувајќи ги партиските лидери, кандидатите и активистите да се однесуваат во согласност со меѓународните стандарди за избори.

Лицата со хендикеп се активни граѓани

Цел на проектот е да се обезбедат подобри можности за лицата со хендикеп, за тие да станат рамноправни и активни учесници – социјално и економски – во македонското општество.

Национална политика за слободен софтвер

Проектот има за цел создавање на документ за Национална политика за слободен софтвер (со отворен код) за централната и локалната власт, според примерот на е-Хрватска, со цел да се постигне поголема ефикасност во работата на државните органи, како и зголемена транспарентност и одговорност при јавните набавки на компјутерска опрема и софтвер. Проектот го имплементира Слободен […]

Поттикнување на локални е-содржини

Овој проект има за цел да го поттикне креирањето на локални е-содржини во Македонија, зголемувајќи го нивото на онлајн „производство“ на содржини на локалните јазици, како и квалитетот на достапните содржини, особено кога тие се однесуваат на образованието и отворениот пристап. Проектот ќе користи двоен пристап за изградба на капацитетите на потенцијалните и тековните креатори […]

Активно граѓанско учество преку употреба на нови технологии

Проектот има за цел да ја зголеми транспарентноста и отчетноста на институциите на системот, преку нивното отворање за процесите на активно граѓанско учество, што ќе доведе до зголемување на внатрешната кохезија на македонското општество и забрзување на неговата интеграција во ЕУ. Проектот ќе се фокусира на градењето на локалните капацитети за формирање на партнерства и […]

Социјални медиуми за демократија

Проектот има за цел да овозможи демократски развој во Македонија, преку употребата на нови технологии – социјалните медиуми и содржините генерирани од граѓаните. Проектот ќе се фокусира на градење на капацитетите на активистите кои веќе работат на одредена кауза во рамките на своите заедници и на национално ниво, со цел да им се обезбедат вештини […]

Приватност на интернет на лесен начин

Проектот има за цел да помогне во развојот на демократијата и отвореното општество во Македонија, преку придонесување за заштитата на основните човекови права, во областа на заштита на дигиталната приватност. Конкретни цели на проектот се да ја подигне свеста на јавноста, а особено на децата, за нивните права во врска со употребата на интернетот и […]

Децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија

Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија започна во 2006 година со основна цел да придонесе за поттикнување на меѓународната соработка на двете територии. Се работи за иновативна соработка во која се вклучени различни чинители и тоа од повеќе нивоа: локално, регионално и национално. Носители на оваа институционална соработка за развој на локалната демократија се Регионалниот Совет на Долна Нормандија и Министерството за локална самоуправа на Р. Македонија.

Модел за ефикасна комуникација меѓу Комисиите за односи со заедниците и граѓаните (МЕК)

Активностите на проектот беа во насока на подобрување на капацитетите на членовите на Комисиите за односи со заедниците (КОЗ) со цел да станат поефикасни, да се зголеми нивната видливост и способноста за работа во рамките на нивните законски одредени надлежности, преку употребата на нови технологии.

Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад

Проектот со своите активности планира да ги постигне следниве резултати: да ги зголеми соработката и размената на добрите практики за раководење со електронскиот отпад помеѓу сите релевантните страни, да ја подобри јавната свест за правилното раководење со електронскиот отпад, да се зголемат капацитетите на граѓанските организации за лобирање и застапување на правилно раководење со електронскиот отпад, темите поврзани со електронскиот отпад да се почесто застапени во медиумите и бројот на уреди кои се сé уште функционални, а завршиле во отпад да се намали.

Слободен софтвер

Издавање колекција на локализирани апликации со слободен софтвер во соработка со локалната организација за слободен софтвер. Целта на оваа активност е да се задоволат основните потреби на локалните НВО и на домашните корисници со промоција на слободниот софтвер како ефикасно, рационално и легално софтверско решение за хибридни системи (компјутери со инсталиран Microsoft Windows, кои доминираат […]

Национална стратегија за развој на информатичко општество

На 1.04.2005 година работната група за информатичко општество ја усвои Националната стратегија за информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) и соодветниот Акциски план. Националната стратегијата беше прифатена од Владата на Република Македонија на 16.06.2005г., а изгласана во Собранието на 21.09.2005г.Изработката на стратегијата и на акцискиот план беше поддржана од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ), […]