Çdo informacion që lidhet qartë me një person specifik ose që ne mund ta përdorim për të identifikuar një person konsiderohet e dhënë personale.

Në këtë vizualizim, ndajmë disa shembuj në atë se çfarë informacioni mund të mbulohet nga termi “të dhëna personale”.

Ndaje: