mediumski-item-img-1.png

24.04.2017

Privatësia në epokën digjitale

Me 9 video-storje edukative, Fondacioni “Metamorfozis” në bashkëpunim me APTI (Аsociacionin për teknologji dhe internet) i bashkangjitet fushatës për edukim dhe ngritje të vetëdijes së qytetarëve për sigurinë në internet në Maqedoni. Videot mund t’i shihni dhe t’i shpërndani në këtë link.

mediumski-item-img-1.png

10.03.2015

Përdorimi i TOR-it

TOR është vegël softuerike që është e dedikuar për rritjen e privatësisë dhe të sigurisë së akiviteteve tona në internet. TOR browser e mbron identitetin tuaj dhe kërkimet tuaja nga format e ndryshme të mbikëqyrjes në internet. Ai, poashtu, është i dobishëm kur përdoret me qëllim që të anashkalohen kufizimet elektronike. TOR-i e mbron anonimitetin […]

mediumski-item-img-1.png

04.11.2013

Fakte edukative të paraqitura nëpërmjet 27 vizatimeve

Më 21 dhe 22 tetor, rreth 20 fëmijë, në dy punëtori edukative figurative të organizuara nga Metamorfozis, gjatë festivalit për të rinj “Xhifoni Maqedoni”, ilustruan porosi me fakte interesante edukative, duke përdorur ngjyrna temperi dhe fllomasterë. Ua prezantojmë vizatimet e këtyre fëmijë të talentuar. Në madhësi të plotë, ato gjenden këtu. Vizatim i Aleksandar Stuparit Vizatim i Anastasija PopovskitVizatim i Anastasija PopovskiVizatim i Vasil FillkoskitVizatim i Vesa IseinitVizatim i Vesa IseinitVizatim i Daniel NikollovskitVizatim i Eva JanakieviqitVizatim i Eva JanakieviqitVizatim i Igor TrajkovitVizatim i Irina ApelgrenitVizatim i Jakov TushevskitVizatim i Lluka GrashkoskiVizatim i Marija MillosheskësVizatim i Marko KërstiqitVizatim i Mateja DomaveskitVizatim i Nikolla MarkovskitVizatim i Nikolla RadoviqitVizatim i Nikolla RadoviqitVizatim i Sllobodan DoksimovskitVizatim i Tamara PeshevskësVizatim i Tamara PeshevskësVizatim i Tamara Tërpevskës dhe Anastasija PopovskitVizatim i Tamara TërpevskësVizatim i Tamara TërpevskësVizatim i Filip MicevskitVizatim i Biljana Kostadinovskës

mediumski-item-img-1.png

12.03.2013

Video tutoriale për multimedia dhe mediume sociale të dedikuara për gazetarë

Në kuadër të projektit Trajnimi i gazetarëve,  fondacioni Metamorfozis përgatiti 8 video tutoriale me qëllim të shtimit të njohurive dhe shkathtësive të gazetarëve me qëllim të adaptimit të tyre me nevojat dhe trendet aktuale në gazetari.

mediumski-item-img-1.png

07.03.2013

Video e re e animuar për paratë e Maqedonisë

Videoja e animuar “Denarë” është botimi i ri dhe i fundit nga seriali i videove të shkurta dhe të animuara të përgatitur në kuadër të projektit “Iniciativa për resurse të hapura arsimore”. Ashtu sikurse edhe dy videot e para, “Shpejtësia e zërit” që ishte e inspiruar nga lëmia e fizikës dhe “Drejtshkrimi” e inspiruar nga gabimet e shpeshta drejtshkrimore, edhe në këtë video janë paraqitur fakte edukative, kësaj radhe që ndërlidhen me paratë e Maqedonisë.

mediumski-item-img-1.png

21.11.2012

Videoja e dytë e shkurtër dhe e animuar që na mëson për shpërndarjen e hapur të dijes

Javën e kaluar, në konferencën e-Shoqëri.mk u promovua videoja e dytë nga seria e videove të shkurtëra të animuara për promovimin e konceptit të resurseve të hapura arsimore dhe shpërndarjen e dijes.

mediumski-item-img-1.png

01.11.2012

Doli videoja e animuar për promovimin e resurseve të hapura arsimore

Si pasurim më i ri i resurseve të përgatitura në kuadër të projektit Resurset e hapura arsimore, është videoja e parë me emrin “Shpejtësia e zërit”. Videoja është në dispozicion në maqedonisht dhe në shqip, dhe paraqet një tregim të shkurtër të animuar, ku janë të ilustruara disa fakte interesante për shpejtësinë e zërit.

mediumski-item-img-1.png

30.08.2012

Përmbajtje multimediale për sigurinë dhe privatësinë e fëmijëve në internet janë në dispozicion në 5 gjuhë

Në kuadër të projektit për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet Maqedonisë dhe Normandisë së ulët, u bë adaptim gjuhësor i resurseve multimediale për edukimin dhe ngritjen e vetëdijes së fëmijëve në lidhje me rreziqet potenciale në internet.

mediumski-item-img-1.png

30.08.2012

Film i shkurër i animuar për sajberdhunën

Filmi i animuar “Dhunuesi” flet për dukurinë e shpeshtë të frikësimit në mesin e të rinjve duke i përdorur celularët dhe internetin.

mediumski-item-img-1.png

27.02.2012

Infografik: E-mbeturinat në Ballkan

Mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike paraqesin kërcënim për mjedisin jetësor. Hulumtimet që janë bërë me qëllim që të përcaktohen sasitë dhe gjendja me menaxhimin e e-mbeturinave në Ballkan, tregojnë se edhe ky rajon ka problem të konsiderueshëm me menaxhimin e tyre të drejtë dhe me mbrojtjen e mjedisit jetësor. Në vazhdim japim një infografik me rezultate nga këto hulumtime, si dhe disa fakte dhe këshilla për menaxhim me e-mbeturinat.

mediumski-item-img-1.png

14.06.2011

Projektim i filmave të shkurtër edukativë nëpër Maqedoni

Gjatë dy javëve të kaluara, në disa qytete nëpër Maqedoni, u mbajtën projektime të filmave të shkurtër edukativë të cilët i përgatitën Qendra Teatrore për fëmijë dhe Fondacioni Metamorfozis në kuadër të projektit “Privatësia në internet në mënyrë të lehtë”.

mediumski-item-img-1.png

28.05.2011

Promovim i filmave të shkurtër edukativë

Më 30 мај, me fillim në orë 10, në hapësirat e OJQ-së Infocentar në Shkup, do të mbahet konferencë për shtyp, ku do të prezantohen aktivitetet në kuadër të projektit “Privatësia në internet në mënyrë të lehtë”, që realizohet nga Fondacioni Metamorfozis.