#ICEDA2021

Këto janë të arriturat e deritanishme nga ekipi i ICEDA, që do të vazhdoj t’i zhvilloj tutje:

  • Rrjeti rajonal i OShC-ve të fuqizuara që promovojnë përmirësimin e shërbimeve digjitale ekzistuese, dhe avokojnë për shërbime të reja.
  • Rritje e kapaciteteve të OShC-ve dhe mediave që adresojnë vështirësitë në kuadër të Agjendës Digjitale.
  • Qendra lokale që mbështesin e-qeverisjen të udhëhiqura nga rrjeti i OShC-ve anëtare.
  • Rritja e përdorimit të shërbimeve digjitale
  • Rritja e bashkëpunimit të tërthortë në mes të OShC-ve dhe institucioneve për një Agjendë Digjitale gjithpërfshirëse (në qendër-qytetari)
  • Promovimi i temave rreth Agjendës Digjitale në regjionin e Ballkanit Perëndimor

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: