Rabotilnica_1_100_0187_00

Në punëtori morën pjesë përfaqësue nga komuna e Kratovës, ndërmarrja publike komunale e komunës së Kratovës, inspektori shtetëror për mjedis jetësor për rajonin veri-lindor, institucionet arsimore, sektori i OJQ-ve nga Kratova, Kriva Pallanka dhe Probishtipi, dhe të tjerë.

rabotilnica_1_100_0190

Në punëtori u paraqitën të dhënat për gjendjen me e-mbeturinat në komunën e Kratovës dhe në rajonin përreth, e më pas u debatua për gjendjen momentale me e-mbeturinat në rajon dhe u sollën përfundime për zbatimin e mëtutjeshëm të strategjisë për zgjidhjen e problemeve me e-mbeturinat dhe menaxhimin e tyre të drejtë.

Një pjesë e përfundimeve që u miratuan në punëtori janë këto:

  • Popullata e komunës së Kratovës dhe e rajonit përreth, duhet të informohet si dhe në çfarë mënyre mund t’i largojë e-mbeturinat
  • Të fillohet me edukimin dhe ngritjen e vetëdijes së popullatës për përfitimet nga menaxhimi i drejtë i e-mbeturinave
  • Të informohet opinioni për dispozitat e Ligjit për menaxhim me e-mbeturinat
  • Të respektohen dispozitat në mënyrë adekuate
  • Të kontaktohen kompanitë të cilat blejnë e-mbeturina në R. të Maqedonisë
  • Të informohet popullata e rajonit se a ekzistojnë mundësi për vendosje të qendrave për blerje ose vendosje (ruajtje) të e-mbeturinave.

Ndaje: