Мени

Nënshkruhet Memorandum për bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe Fondacionit “Metamorfozis” për strategji për transparencë

Извршниот директор на Фондацијата Метаморфозис, Бардил Јашари на потпишувањето на меморандумот за соработка во Владата на Република Северна Македонија

 

 

 

 

 

 

 

 

Më 16 prill, Мinistri pa portofol i ngarkuar për komunikim, transparencë dhe  llogaridhënie, Robert Popovski dhe Drejtori ekzekutiv i Fondacionit për internet dhe shoqëri Metamorfozis, Bardhyl Jashari nënshkruan memorandum për bashkëpunim për përgaditjen e Strategjisë për transparencë të Qeverisë.

Strategjia do të jetë rezultat i projektit rajonal ACTION SEE, i implementuar nga Metamorfozis dhe i përkrahur nga Bashkimi Evropian, i cili bën thirrje për aplikimin e praktikave të mira për transparencë dhe llogaridhënie në të gjitha institucionet. Strategjia për transparencë të Qeverisë do të shërbejë si mekanizëm për lidhjen dhe harmonizimin e gjithë dokumenteve strategjike dhe vendimeve ligjore dhe nënligjore të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë kanë për qëllim përmirësimin e transparencës së institucioneve qeveritare, sidhe do e theksojë obligimin e tyre për transparencë. Vendimi për përgaditjen e kësaj Strategjie është marrë në seancën e rregullt të 126-të të Qeverisë.

Министерот задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Роберт Поповски на потпишувањето на меморандумот за соработка во Владата на Република Северна Македонија

Ndërkohë është duke u formuar grupi punues i cili do të përbëhet nga përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe të sektorit të shoqërisë civile me qëllim që të shfytëzohen kapacitetet dhe përvojat e të gjithë palëve në mënyrë të efektshme. Takimi i parë i grupit punues do të jetë mes 6-10 maj.