headerNë konkursin për ndarjen e granteve për organizatat qytetare në kuadër të projektit “Rrjeti i organizatave qytetare për pjesëmarrje efikase aktive”, i publikuar në dhjetor të vitit 2014 janë zgjedhur 6 propozim-projekte të cilave do t’u ndahen grante të vogla në vlerë prej 12.000 eurosh. Më poshtë është dhënë lista e grantistëve.

Grantet janë ndarë në kuadër të projektit “Rrjeti i organizatave qytetare për pjesëmarrje aktive efikase”, të cilin e realizon fondacioni Меtamorfozis, në parnteritet me QMAE-në, dhe me ndihmë financiare nga Komisioni Evropian nëpërmjet programit “Përkrahje për përforcimin, qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e shoqërisë aktive qytetare”.

Оrganizata Emri i projektit Lokacioni
Shoqëria ekologjike”Villa Zora” Shërbimi i gjelbër për qytetarët Veles
Fondacioni për zhvillimin e komunitetit lokal Edhe parkingu është standard jetësor Shtip
SHMAMJ “Еko Logik” Promovimi dhe inicimi i bashkëpunimit të ndërsjellë dhe rrjetëzimit ndërmjet sektorit qytetar dhe autoriteteve lokale Shkup
Shoqata Qendra për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit Së bashku për zvogëlimin e papunësisë te të rinjtë Dibër
Shoqata Federalistët e rinjë evropianë Këshilltarët diskutojnë, qytetarët lexojnë Kumanovë
Shoqata “NOVUS” Komuna e Strumicës – Komunë llogaridhënëse, pjesëmarrëse dhe transparente sipas dëshirës së qytetarëve Strumicë

footer

Ndaje: