Në konkursin për ndarjen e granteve për organizatat qytetare në kuadër të projektit “Rrjeti aksional për qeverisje të mirë”, të publikuar në qershor të vitit 2014 , deri te Fondacioni Metamorfozis arritën gjithsej 111 aplikacione. Janë zgjedhur 15 propozim-projekte të cilave do t’u ndahen grante në vlerë të përgjithshme prej 70.000 eurosh. Më poshtë është publikuar lista e grantistëve.

Grantet janë ndarë në kuadër të projektit “Rrjeti aksional për qeverisje të mirë”, i cili zbatohet nga Fondacioni Меtamorfozis, në partneritet me MCET-in dhe Reaktor-in, e me ndihmë financiare të Komisionit Evropian nëpërmjet programit IPA CIVIL SOCIETY FACILITY (CSF) 2012-2013.

 

Оrganizata Emri i projektit Vendi
Shoqata e qytetarëve “Instituti për të drejtat e njeriut” (IDNJ) – Shkup PYET! Republika a Maqedonisë
Qendra për hulumtime dhe informim për mjedisin jetësor “Eko-svest” Verifikimi i mekanizmave evropianë për mbrojtje nga korrupsioni dhe mbrojtja e mjedisit jetësor Shkup, Demir Kapi
Fondacioni për zhvillimin e komunitetit lokal Shtip Objektivi qytetar Komuna e Shtipit
Shoqata për zhvillim dhe aktivizëm “Akua”, Strugë Publike VS E kalëruar Komuna e Strugës
Asociacioni për hulumtim të politikave Analitika – Gostivar Ndjekja e harxhimit të parave publike, tenderëve dhe furnizimeve publike në sektorin energjetik në Maqedoni Shkup
Shoqata Qendra për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit Ndryshimi fillon prej nesh, ushqim i shëndetshëm – fëmijë të shëndetshëm Dibër, Qendra e Zhupës
Shoqata e qytetarëve për hulumtim ekonomik, përfaqësim dhe miratim të politikave ekonomike “Finance Think”, Shkup Zhvillim lokal ose harxhime rrjedhëse: Për çfar qëllimi harxhohen paratë komunale? 15 komunat më të mëdha në Maqedoni sipas numrit të banorëve
Shoqata e qytetarëve “8 shtatori” Krijimi i politikave sociale, ndihmë sociale pa korrupsion Komuna Qendër, Komuna e Strumicës
Lidhja Këshilli nacional për barazi gjinore (KNBGJ) Nëpërmjet qasjes deri te informatat me karakter publik deri te avancimi i mbrojtjes sociale dhe transparenca e vetëqeverisjeve lokale Моgilla, Rosoman dhe Haraçinë
Koalicioni Shoqata e qytetarëve “Të gjithë për gjykim të drejtë” Monitoringu i lëndëve gjyqësore nga fusha e kriminalitetit të organizuar dhe korrupsioni Shkup
Qendra e komunitetit rom “DROM” Unë kam të drejtë të jem i informuar! Kumanovë
Instituti për zhillimin e komuniteteve rurale Vendosja e sistemit për përmirësimin e inkuadrimit të sektorit civli dhe atij afarist në marrjen e vendimeve në nivel lokal Komuna e Resnjës
Shoqata për luftë kundër kancerit “Borka – për çdo ditë të re” E çka me të drejtat e pacientëve? Shkup, Strumicë, Veles
TIK për ndryshime Sistem për evidencën elektronike të turistëve në Tetovë Komuna e Tetovës
Instituti ZIP Rritja e kapaciteteve për bashkëpunim ndërmjet komunës së Sarajit dhe organizatave joqeveritare (OJQ) në komunën e Sarajit Komuna e Sarajit
Frame by Frame Kinema debatuese “Kundër kuadrit” Manastir

Ndaje: