Kandidatët/kandidatet potencialë duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:

 • Diplomë universitare nga lëmia e teknologjive të informatikës
 • Përvojë profesionale me sisteme për menaxhim me përmbajtjet (veçanërisht Joomla dhe WordPress)
 • Njohje e shkëlqyer e PHP, MySQL
 • Njohje e avancuar e HTML, CSS, JavaScript
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës angleze
 • Aftësi për punë në ekip

Përshkrim i detyrave të punës:

 • dizajn dhe zhvillim i llojeve të ndryshme të aplikacioneve për ueb (XHTML/CSS, PHP,  JavaScript, MySQL)
 • implementim i sistemeve të avancuara për Content Management
 • formësimi i zgjidhjeve kreative për ueb-servise
 • azhurnimi dhe optimizimi i kodeve dhe funksionaliteteve ekzistuese
 • testimi, implementimi dhe përgatitja e dokumenacionit të projektit


Dokumentacioni i nevojshëm
:

 • Letër motivimi
 • Biografi e punës (CV)
 • Rekomandime nga punëdhënës dhe profesorë të mëparshëm

Metamorfozis ofron punë dinamike dhe atraktive me mundësi për përparim të vazhdueshëm profesional, punë në projekte lokale dhe ndërkombëtare dhe mjedis të këndshëm pune.

Afati i fundit për paraqitje: 10.04.2013 deri në orën 16. Paraqitja për këtë vend pune duhet të bëhet vetëm nëpërmjet e-mailit në adresën contact[at]metamorphosis.org.mk.

Për informata plotësuese mund t’i drejtoheni Еlena Ignatovës, koordinator për projekte, në elena[at]metamorphosis.org.mk ose në telefonin 02/3109-325.

Ndaje: