Në vitin 2009 Instituti nacional demokratik për marrëdhënie ndërkombëtare (NDI) – Maqedoni filloi programin për mbështetje të iniciativave legjislative të organizatave qytetare në Republikën e
Maqedonisë.

Pas implementimit të suksesshëm disavjeçar të këtij programi, Instituti me mjetet e USAID-it dëshiron ta zgjerojë atë përmes përfshirjes së gjeneratës së re të organizatave qytetare. Në këtë
drejtim inkurajojmë aplikime nga të gjitha sferat, ndonëse prioritet gjatë përzgjedhjes do të kenë iniciativat, që kanë të bëjnë me integrimin e Maqedonisë në BE, duke i përfshirë edhe sferat e zhvillimit demokratik, të drejtat e njeriut, lirinë e shprehjes, mundësitë e barabarta dhe inkluzionin, politikat sociale, arsimin, të rinjtë dhe mjedisin jetësor.

Për më tepër shkarkoni dokumentin.

Ndaje: