Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Epokën e Inteligjencës Artificiale” kryen disa aktivitete, gjegjësisht hulumtim mbi efektin e teknologjive të reja me fokus të veçantë në inteligjencën artificiale mbi të drejtat e njeriut, zhvillimin e standardeve etike për zhvillimin dhe aplikimin e inteligjencës artificiale dhe trajnime për përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile për tema nga fushat e përmendura.

Qëllimi kryesor i projektit është të vlerësojë efektin e teknologjive të reja me fokus të veçantë në zhvillimin dhe përdorimin e inteligjencës artificiale mbi të drejtat e njeriut. Në një kuptim më të gjerë, të kontribuojë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në politikat që lidhen me inteligjencën artificiale përmes përfaqësimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të kapaciteteve të grupeve të synuara, por edhe përmes zbatimit të aktiviteteve për ndërgjegjësimin e vetëdijes publike.

Organizatat e shoqërisë civile njihen si aktorë kryesorë në fushën e avokimit, mbështetjes dhe zhvillimit të kapaciteteve të grupeve të veçanta të synuara dhe ngritjen e vetëdijes për përfitimet, por edhe për rreziqet e përdorimit të teknologjive të reja dhe ndikimin e tyre në të drejtat e njeriut. Në kuadër të projektit u bë një analizë e nevojave të organizatave të shoqërisë civile për trajnime për ndikimin e inteligjencës artificiale në ushtrimin e të drejtave digjitale, me qëllim të krijimit të përmbajtjeve të përshtatshme për trajnime.

Image by Freepik

Prandaj, Fondacioni Metamorfozis planifikon tre trajnime njëditore me temën “Ndikimi i teknologjive të reja në ushtrimin e të drejtave digjitale” për përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile, veçanërisht për ata që punojnë me grupet e margjinalizuara. Trajnimet janë planifikuar të mbahen në Shkup më 12 shkurt, 23 shkurt dhe në fillim të marsit të vitit 2024. Agjenda e trajnimit është në dispozicion këtu.

Qëllimi i trajnimit është t’u mundësojë përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile të avancojnë njohuritë e tyre për ndikimin e teknologjive të reja mbi të drejtat e njeriut në internet dhe të forcojnë kompetencat e tyre në ndarjen e shqetësimeve të tyre me vendimmarrësit, si dhe të edukojnë grupet e tyre të synuara për rreziqet e mundshme për të drejtat e tyre të njeriut në internet që vijnë nga teknologjitë e reja.

Formulari për paraqitje për dy trajnimet e para gjendet në këtë link.

Paraqitja e pjesëmarrësve bëhet deri të mërkurën, 7 shkurt, në ora 16:00.

Për pjesëmarrësit që vijnë nga jashtë Shkupit, do të mbulohen shpenzimet e udhëtimit në shumën e biletës kthyese të autobusit me dorëzimin e detyrueshëm të dokumentacionit origjinal të udhëtimit, përkatësisht biletës së autobusit ose të udhëtimit me llogari fiskale ose llogari fiskale për karburant dhe pagesa rrugore (nëse ka pagesa rrugore në atë rrugë). Dokumentacioni i bashkangjitur i udhëtimit duhet të jetë i datës kur mbahet ngjarja ose maksimumi një ditë përpara. Dokumentet e udhëtimit të datës disa ditë para/pas ngjarjes nuk do të pranohen.

 

Aktivitetet janë pjesë e projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Epokën e Inteligjencës Artificiale” që zbatohet nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis, me mbështetje financiare nga Shoqata Amerikane e Avokatëve – Iniciativa për Sundimin e Ligjit (ABA ROLI – American Bar Association – Rule of Law Initiative).

Ndaje: