Ne ligjeratë, studentët u njoftuan me obligimet ligjore sa i përket mbrojtjes së të dhënave personale duke i prezantuar resurset e zhvilluara në kuadër të projektit Iniciativa për privatësi në internet (Online Privacy Initiative – OPI)  „Zotimi për mbrojtje të privatësisë” dhe Udhëzuesi „Si deri te politika për privatësi”.

Në diskutimin që u zhvillua pas ligjeratës, studentët shprehën interes për obligimet ligjore. U konstatuta se p.sh. politikar për privatësi kërkohen nga bankat në Maqedoni, si parakusht për hapje të e-shitoreve (edhe pse politikat për privatësi nuk janë obligim ligjor).

Kjo ligjeratë ndërlidhet me serinë e prezantimeve të mbajtura në vitin 2011, qëllimi i të cilave është rritja e vetëdijes për mbrojtjen e privatësisë së shfrytëzuesve në internet te pjesëtarët e grupeve kryesore të qëllimit, ku bëjnë pjesë prezantimet për funksionarët dhe nëpunësit qeveritarë (12) dhe katër prezantime për ndërmarrësit (34).

Udhëzuesi: „Si deri te politika për privatësi?”

Ndaje: