U mbajt punëtoria e parë e ACTION SEE në Serbi

20.05.2016

Më 19 maj 2016, njëra nga organizatat partnere në projektin ACTION SEE, Qendra për hulumtim, transparencë dhe llogaridhënie – CRTA, nga Serbia, e organizoi punëtorinë e parë në Beograd, ku morën pjesë organizatat partnere lokale qytetare dhe përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale, ku ata diskutuan në lidhje me çështjet dhe sfidat që ndërlidhen me sundimin e të drejtës, qeverisjen e mirë dhe reformat e administratës publike. Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësuesit e organizatave qytetare nga Prijepolja, Nishi, Gornji Millanovaci, Lloznica, Prokuplja, Valeva, Zrenjanini, Tërsteniku, si dhe përfaqësuesit e Zyrës rinore në Tërstenik dhe vetëqeverisjes lokale të Prijepoljes.

Të angazhuar në përfaqësimin për transparencë dhe llogaridhënie më të madhe në procesin e vandimmarjes dhe buxhetimit në komunitetet e tyre lokale, organizatat partnere qytetare këmbyen informata dhe përvoja për ballafaqimin me administratën publike dhe institucionet e vetëqeverisjes lokale.IMG_1830

Përfundimi i përgjithshëm i organizatave partnere qytetare kishte të bëjë me faktin se administrata publike nuk është e hapur në lidhje me iniciativat e shoqërisë qytetare, që ekziston për shkak të kuptimit jashtëzakonisht të ulët të përfitimeve që i sjell pjesëmarrja qytetare në procesin e vendimmarrjes nga ana e autoriteteve lokale. Si shembull i mirë nga praktika, përfaqësuesit e organizatës partnere qytetare “Jerinin grad” dhe Zyra rinore nga Tërsteniku, theksuan se partneriteti i tyre i frytshëm, bashkëpunimi dhe përpjekjet e përbashkëta kanë kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë për shpërndarjen lokale të buxhetit për Zyrën rinore.

Duke diskutuar për ndryshimet e strukturës së vetëqeverisjes lokale në zgjedhjet e fundit lokale në Serbi, pjesëmarrësit poashtu e potencuan edhe mungesën e memorjes institucionale si një nga sfidat kryesore për reforma të mëtutjeshme. Për pasojë, kontaktet dhe partneritetet që janë vendosur me autoritetet lokale në periudhën e kaluar do të mund të rrezikoheshin me krijimin e qeverisë së posazgjedhur, e kjo poashtu e potencon rëndësinë dhe vlerën e iniciativave të shoqërisë qytetare për të ndikuar dhe për t’i mbështetur ndryshimet e mirëfillta institucionale që çojnë drejt një sundimi më të hapur dhe më llogaridhënës në afat të gjatë.IMG_1816

Pjesëmarrësit poashtu e diskutuan edhe mungesën e kapaciteteve te lëvizjet qytetare për qasje efektive deri te institucionet dhe funksionarët publikë në kuadër të iniciativës së tyre për përfaqësim, dhe për rëndësinë e mbështetjes për zhvillimin e kapaciteteve të aktorëve lokalë të shoqërisë qytetare. Në përputhje me këtë përfundim, CRTA i paralajmëroi aktivitetet për ndërtimin e kapaciteteve dhe mbështetjen e organizatave lokale që do të realizohen në kuadër të iniciativës rajonale ACTION SEE .

Projekti ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore realizohet nga Fondacioni Metamorfozis, me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian, në partneritet me Westminster Foundation for Democracy nga Britania e Madhe, CRTA – Center for Research, Transparency and Accountability nga Serbia, Citizens Association Why not? nga Bosnja dhe Hercegovina, Center for Democratic Transition nga Mali i Zi, Open Data Kosovo (ODK) nga Kosova, dhe Lëvizja Mjaft! nga Shqipëria.

Qëllimi i projektit është rritja e përfshirjes së shoqërisë qytetare dhe organizatave mediatike në krijimin e mendimit publik, krijimin e politikave dh pjesëmarrje në mekanizmat për vendimmarrje, si dhe rritja e kapaciteteve të shoqërisë qytetare për të trajtuar çështje të ndjeshme.

Ky projekt implementohet me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian.

Ndaje:

43101766_242022346470056_6819415585005240320_o.jpg

Aktiviteti në kuadër të projektit:

Vizioni kombëtar për zgjimin teknologjik me qasje njerëzore

Në kuadër të aktiviteteve të tij dhe si kontribut në krijimin e Strategjisë Kombëtare për Inteligjencën Artificiale që i respekton të drejtat dhe dinjitetin e njeriut, Fondacioni Metamorfozis, me ndihmën e ekspertëve, përgatiti