Shërbime të besueshme (trust services) janë shërbime elektronike që sigurojnë krijimin e vendimeve të detyrueshme për zbatim nga ana e palëve. Ofruesi i shërbimit të besueshem (A trust Service Provider) është “një person fizik ose juridik që ofron një ose më shumë shërbime të besueshme ose si ofrues i regjistruar ose i paregjistruar i shërbimeve që garantojnë besueshmëri.”

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

______________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: