Доверливи услуги се е-услуги што овозможуваат создавање на обврзувачки одлуки меѓу страните. Давател на доверлива услуга е „физичко или правно лице што дава една или повеќе доверливи услуги како квалификуван или неквалификуван давател на доверливи услуги.“

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

______________________________________________________________________________

Oваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: