Qeveri e hapur është një qeveri në të cilën

  • proceset publike janë më transparente
  • informacioni publik është i disponueshëm në internet
  • qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile inkurajohen të marrin pjesë përmes formave të pjesëmarrjes të bazuara në platformë.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: