За отворена влада се смета владата чии

  • јавни процеси се потранспарентни
  • информации од јавен карактер се достапни на интернет
  • граѓани и граѓански организации се поттикнуваат да учествуваат преку онлајн платформи за граѓанско учество.

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

_____________________________________________________________________________________

Оваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: