Udhëzues për oficerë për mbrojtje të të dhënave personale në institucione publike

Qëllimi i këtij Udhëzuesi është që të japë udhëzime dhe rekomandime praktike për zbatimin e rregullave aktive nga sfera e të dhënave personale nga institucionet shtetërore dhe publike, në rolin e kontrollorëve si dhe për oficerët për mbrojtjen e të dhënave personale, që janë të emëruar nga ana e tyre.

Duke u udhëhequr nga rregullativa evropiane dhe praktikat më të mira ndërkombëtare dhe vendore nga kjo sferë, ky Udhëzues jep udhëzime praktike, për atë se çfarë nevojitet të miratohet dhe zbatohet nga ana e kontrollorëve dhe përpunuesve gjatë aktiviteteve për përpunimin e të dhënave personale, në drejtim të kuptimit dhe zbatimit më të lehtë të dispozitave nga rregullativa relevante, duke minimizuar rrezikun e keqpërdorimit eventual, si dhe duke marrë parasysh edhe teknologjitë dhe zgjidhjet më të reja teknologjike.

Gjithashtu, ky Udhëzues në veçanti është i dedikuar për të ndihmuar personat e caktuar në pozitën e Oficerit për mbrojtjen e të dhënave personale, duke siguruar hapa të detajuara dhe shembuj praktikë për realizimin më të thjeshtë të detyrave,
përgjegjësive dhe sfidave të tij, në pajtim me rregullat e zbatueshme nga kjo sferë.

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e […]

Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja në proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2023

Në vitin 2023, krijimi dhe përhapja e dezinformatave janë identifikuar jo vetëm si problem mediatik, por edhe si problem sigurie, i cili e prish funksionimin e institucioneve demokratike dhe sferën mediatike, duke shkaktuar rreziqe të mëdha për të gjithë shoqërinë, duke kërcënuar të drejtat themelore të njeriut – nga siguria personale dhe shëndeti deri te […]

Vlerësimi i qeverisjes së mirë së pushtetit ekzekutiv në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të Hapjes

Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci, Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Llogaridhënie, Teknologji dhe Rrjet i Institucioneve të Hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të qeverisjes së mirë të pushtetit ekzekutiv të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor […]