Како преку е-владеење се осигурува транспарентност?

  • Ги зголемува можностите на граѓаните да комуницираат со владата.
  • Ја подобрува ефикасноста на јавната администрација.
  • Ја зголемува отчетноста на владата пред јавноста.
  • Овозможува учество во политичките процеси, бидејќи изготвува закони и стратешки документи преку интернет.

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

_________________________________________________________________________________________________________________

Оваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: