Нашите лични податоци можат да бидат искористени од различни страни и за различни цели што најчесто се сведуваат на некаков вид финансиска добивка.

Оваа визуелизација ја објаснува најчестата причина поради која компаниите сакаат да дојдат до нашите податоци.

Сподели: