uist-green-computing-1

Në ligjëratën para studentëve u prezantuan çështjet e ndryshme që kanë të bëjnë me menaxhimin me e-mbeturinat, so ndikon teknologjia mbi mjedisin jetësor, çka mund të bëjnë ata për ta zvogëluar dhe për ta penguar krijimin e mbeturinave që janë rezultat i zhvillimit të teknologjisë dhe si ndihmon cloud-computing në ruajtjen e mjedisit jetësor dhe si e përmirëson funksionimin e shoqërisë.

uist-green-computing-2

Ligjërat ishte e motivuar nga hyrja e paradokohshme në fuqi e Ligjit për menaxhim me mbeturinat elektrike dhe elektronike, e me qëllim të informimit të studentëve për detyrimet e tyre për t’i trajtuar e-mbeturinat në mënyrë të drejtë. Poashtu, studentët kishin mundësi që të njihen me të gjitha praktiktat “e gjelbra” të cilat ata mund t’i zbatojnë gjatë planifikimit dhe krijimit të sistemeve të ardhshme (informatike).

Informata për Ligin për menaxhim me mbeturinat elektrike dhe elektronike, si dhe resurset ër menaxhim me e-mbetuirnat mund t’i gjeni në ueb-faqen www.e-otpad.mk.

Ndaje: