Në trajnimin katërorësh morën pjesë 10 gazetarë, të cilët u njoftuan me praktikën e Gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në raste konkrete që kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes, raste nga Maqedonia dhe raste të njohura botërore, e poashtu u analizuan edhe një numër i madh i akteve ligjore dhe nënligjore që ndërlidhen me këtë tematikë. Trajnues i punëtorisë ishte Zharko Trajanovski, magjistër për të drejtat e njeriut.

Materialet e shfrytëzuara në trajnim:

Ndaje: