Versionin e propozuar të ligjit mund ta shkarkoni prej këtij linku: Propozim-ligji.

Në vazhdim gjendet prezantimi i Lençe Qurçievës (Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor):

Ngjarjet organizohen në kuadër të projektit “Përforcim i pjesëmarrjes qytetare në procesin ligjdhënës”, të Institutit nacional demokratik (NDI), me qëllim që të përfaqësojë për sjelljen e një ligji për menaxhim me mbeturinat elektrike dhe elektronike. Këto aktivitete janë në përputhje edhe me projektin aktual të fondacionit Metamorfozis për këtë temë: “Rrjeti ballkanik për përfaqësim gjatë menaxhimit me e-mbeturinat”.

Ndaje: